Houtse Heuvel

Visie Houtse Heuvel

Van oudsher zijn de eigenaren van woningen aan de Houtse Heuvel te Den Hout tezamen eigenaar van diezelfde Houtse Heuvel. Het gaf de eigenaren de mogelijkheid tot het laten weiden van hun vee op de Heuvel.
In de loop van de tijd heeft de Heuvel weinig verandering ondergaan. Er wordt weliswaar niet zoveel vee meer geweid,maar de Houtse Heuvel heeft zijn oorspronkelijke karakter behouden.
Het in originele staat houden van de Heuvel heeft er in belangrijke mate voor gezorgd dat de gemeente Oosterhout de procedure in gang heeft gezet voor het aanwijzen van Den Hout als beschermd dorpsgezicht.
Ook de provincie Noord-Brabant geeft aan op de Cultuurhistorische Waardenkaart dat de waardering van de Heuvel "zeer groot" is.
Het Rijk beschermd de Heuvel middels de aanduiding "beschermd stads- en dorpsgezicht".

Het bestuur van de Vereniging van eigenaren van de Houtse Heuvel wil mede daarom ook een visie vastleggen. Dit vergemakkelijkt ook het bepalen van de weg die de vereniging wil gaan.

Primaire doelstelling van de Vereniging van Eigenaren van de Houtse Heuvel is om de natuurlijke,landschappelijke en historische kenmerken en waarden van De Houtse Heuvel en omgeving te beschermen,door een aanpak gericht op behoud en verbetering.
Natuur,het landschap en de daarmee samenhangende cultuurgeschiedenis zijn onmisbaar voor het welzijn van de mens.

Natuur en landschap zijn van groot economisch belang, niet alleen voor recreatie en toerisme maar ook voor het wonen en werken in Den Hout. De groene uitstraling die de Heuvel nu heeft is van grote waarde. Ook in de toekomst moet die groene uitstraling behouden blijven.
Het bestuur onderkent ook de grote toeristische waarde van de Heuvel. Vandaar dat zij  open staat voor het in stand houden en publiekelijk toegankelijk houden van de vele paden en banken. Op deze manier wil zij er voor zorgen dat er ook in de toekomst vele Houtenaren en toeristen kunnen genieten van dit prachtige landschap.

De historische waarde van de Houtse Heuvel moet in acht worden genomen.
Dit houdt concreet in dat de Heuvel zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat geconserveerd dient te worden.
Alle verstorende elementen,die de groene uitstraling en het historische/authentieke karakter geweld aandoen, dienen zoveel mogelijk verplaatst te worden. Ook de ontwikkeling van verstorende elementen in de toekomst worden door de vereniging ontmoedigd.

"Stilstand is vooruitgang".
Dit geldt zeker voor de Houtse Heuvel. Ook in de toekomst moet deze historisch belangrijke plek,in de oorspronkelijke staat behouden blijven.
We streven er naar om de Heuvel die beeldbepalend is voor Den Hout, te behouden voor toekomst.
 

© 2013 - Vereniging van Eigenaren van de Houtse Heuvel